روز: آگوست 14, 2017

علت انجام تست های آنزیمی کبدی

علت انجام تست های آنزیمی کبدی آزمایشگاه ، آزمایشگاه پزشکی تست   (Aspartate aminotransferase)  تستی برای تشخیص آسیب کبدی یا بیماریهای کبدی است که نام دیگر آن Serum glutamic- oxaloacetic transaminase ; SGOT ی باشد. آنزیم آسپارتات آمینو ترنسفراز (AST)  در تمام بدن به خصوص قلب و کبد وجود دارد. در حالت عادی میزان این آنزیم […]

ادامه مطلب